Loài sứa Warty Comb Jelly

Loài sứa Warty Comb Jelly không có hậu môn

Loài sứa Warty Comb Jelly chúng không có hậu môn cố định, nên mỗi lần muốn đi ị, thì chúng sẽ phải tự phát triển ra một cái hậu môn để giãi quyết vấn đề.

Nhưng mệt mõi hơn là, mỗi khi chúng đi ị xong thì cái hậu môn đó sẽ biến mất (đúng vậy, biến mất tiêu luôn). Vậy là mỗi khi muốn đi ị là mỗi lần nặn ra một cái hậu môn.

Tag:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *